Dosbarth Meistr Cymraeg

Rob Barton

Sgroliwch i lawr am y fersiwn Gymraeg...


[Editor's note - this may be appearing under the Men's Vets banner, but a quick glance at the photo down the page will tell you it wasn't exactly a South Vets side as there were some significantly under-aged players involved! However we don't have a page for 'South XI', which would have been more accurate. So the report sits here instead.]

Before the match, South's pre-match co-captain Shin Kim made the tactics clear: "We've got to pass around them, don't go through them."

Both sides started brightly, which for South was exclusively down to the most enthusiastic "1-2-3 South" shout all season, and early pressure led to the opening goal. Dan Loy tucked the ball home after strong play down the left from Tom Rosselli to Paul South. It wasn't long before Dave Griffin equalised for the Welsh with a sharp finish from the top of the circle. Loy then intercepted a defensive cross-field pass to put the local side 2-1 ahead. A number of opportunities to double the lead ensued but were either frittered away or deftly extinguished by the red defenders. Wales soon began to find their rhythm, winning more possession, being more clinical with their passing. Even young, sprightly Catley was outsprinted by a close-to-60 year old. Despite a string of saves from South keeper, Matt Saint-Gower, who didn't concede from a direct strike all game, Mike Kyriakides grabbed a second for the Dragons and the teams drew breath at half-time all square.

At the break, first half co-captain James Bailey imparted his wisdom: "It's working well when we go around them, let's not go through them."

Both sides picked up the pace and quality in the second half, except Colin T who started this half chatting to his missus. Welcome back to hockey, big man! Play was finely balanced and it was the Wales players' high degree of composure that saw them take the lead through a Gareth "the Lion" tap-in. He was too polite to roar. South equalised when a fantastic slap pass from Chris Pearson was deflected in by a diving James Bailey. They didn't look tired. Shin noticed Ollie looked tired. Ollie never looks tired. The Cambridge club might have been ahead again but both James and Nik Patel saw strikes rebound off the frame, Paul South's flick went millimetres wide of the post, and Rob Barton's snapshot strike was deflected just wide by the keeper. South's attacks were getting more desperate. At the other end Tom Rosselli's last ditched blocking thwarted a number of counterattacks. However, Wales persevered and it was Kyriakides who pushed home the winner for the Welsh when the ball broke loose after a defensive scramble. Well how did the ball break loose you may ask? Good question. What actually happened was their attacker was running straight at our circle, Ollie and Tom both guarding the top of the D. Before the attacker reached them Tom stepped on Ollie's stick causing himself to fall over and Ollie to drop his stick, allowing the attacker a clean pass to the back post for the simplest of finishes. An unfortunate Laurel and Hardy moment from two players whose performances were otherwise excellent.

After the game, second half co-captain Rob Barton reflected, "We went round them three times but through them four times."

Overall a fantastic and enjoyable game between two well-matched sides. South might easily have won the match but the gentle masters from Wales created an equal number of chances, exhibiting great composure and class. If the Wales captain, Howard Atkins, is reading this, a repeat encounter in the future would be an honour.

A massive thank you to Hannah and Amalia for admirably stepping up to the umpiring challenge.


Scroll up for the English version…


[Nodyn y golygydd - efallai y bydd hyn yn ymddangos o dan faner Men's Vets, ond bydd sipolwg ar y llun i lawr y dudalen yn dweud wrthych nad oedd yn union ochr De Vets yn union gan fod rhai chwaraewyr dan oed yn sylweddol dan sylw! Fodd bynnag, nid oes gennym dudalen ar gyfer 'South XI', a fyddai wedi bod yn fwy cywir. Felly mae'r adroddiad yn eistedd yn lle hynny.]

Dechreuodd y ddwy ochr yn llachar, a oedd i'r De yn unig i lawr i'r rhai mwyaf brwdfrydig "1-2-3 De" yn gweiddi bob tymor, ac arwain at bwysau cynnar i'r nod agoriadol. Clywodd Dan Loy y bêl gartref ar ôl chwarae cryf i'r chwith o Tom Rosselli i Paul South. Nid oedd yn hir cyn i Dave Griffin gydraddoli ar gyfer y Gymraeg gyda gorffeniad sydyn o frig y cylch. Yna, rhyngddynodd Loy basio amddiffyn dros dro i roi'r ochr leol 2-1 ymlaen. Cafwyd nifer o gyfleoedd i ddyblu'r plwm ond roeddent naill ai'n cael eu diffodd neu eu diffodd yn ddiffygiol gan y diffynnwyr coch. Mae Cymru'n fuan i ddod o hyd i'w rhythm, gan ennill mwy o feddiant, gan fod yn fwy clinigol â'u heibio. Hyd yn oed ifanc ifanc, yn fuan, cafodd Catley ei gychwyn gan rywun agos i 60 mlwydd oed. Er gwaethaf llinyn o arbedion gan geidwad y De, Matt Saint-Gower, nad oedd yn cydsynio o streic uniongyrchol i gyd, gellodd Mike Kyriakides ail ar gyfer y dragons a thynnodd y timau anadl ar hanner sgwâr i gyd.

Yn ystod yr egwyl, rhoddodd y cyd-gapten cyntaf, James Bailey, ei ddoethineb: "Mae'n gweithio'n dda pan fyddwn ni'n mynd o'u cwmpas, ni fyddwn yn mynd drwyddynt."

Fe wnaeth y ddwy ochr godi'r cyflymder a'r ansawdd yn yr ail hanner, ac eithrio Colin T a ddechreuodd y sgwrsio hanner hwn at ei fethus. Croeso yn ôl i ddyn mawr hoci! Roedd y chwarae yn eithaf cytbwys a dyma oedd y cyfansoddwr uchel o chwaraewyr yng Nghymru a welodd eu bod yn arwain trwy dipio i mewn i Gareth "y llew". Roedd yn rhy gwrtais i roar. Deheuodd y De pan gafodd James Bailey deifio ei basio gan Chris Pearson gan basio heibio. Nid oeddent yn edrych yn flinedig. Sylwodd Shin bod Ollie yn flinedig. Nid yw Ollie bob amser yn edrych yn flinedig. Efallai y bydd Clwb Caergrawnt wedi bod yn ei flaen eto, ond roedd James a Nik Patel wedi gweld y streiciau'n gwrthdroi'r ffrâm, aeth ffilm Paul South ar filimedr y post, a chafodd streic gip Rob Barton ei ddiffodd yn unig gan y ceidwad. Roedd ymosodiadau South yn mynd yn fwy anobeithiol. Ar y pen arall roedd blocio olaf olaf Ros Rosselli wedi rhwystro nifer o wrth-frwydro. Fodd bynnag, bu Cymru yn dyfalbarhau a dyma oedd Kyriakides a wnaeth gwthio cartref yr enillydd am y Gymraeg pan dorrodd y bêl yn rhydd ar ôl chwiliad amddiffynnol. Wel, sut wnaeth y bêl dorri'n rhydd fe allech chi ofyn? Cwestiwn da. Yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd ei ymosodwr yn rhedeg yn syth yn ein cylch, roedd Ollie a Tom yn gwarchod pen y D. Cyn i'r ymosodwr gyrraedd nhw, fe wnaeth Tom gamu ar ston Ollie yn achosi ei hun i syrthio drosodd a Ollie i ollwng ei ffon, gan ganiatáu i'r ymosodwr pas l?n i'r post gefn ar gyfer y gorffeniadau symlaf. Moment anffodus Laurel a Hardy o ddau chwaraewr y mae eu perfformiadau fel arall yn rhagorol.

Ar ôl y gêm, adlewyrchodd yr ail hanner-gapten Rob Barton: "Aethon ni drostynt dair gwaith ond drwodd nhw bedair gwaith."

Yn gyffredinol, mae gêm wych a phleserus rhwng dwy ochr sy'n cydweddu'n dda.  Efallai y bydd De yn hawdd ennill y gêm ond creodd y meistri ysgafn o Gymru nifer gyfartal o gyfleoedd, gan arddangos cyfarpar a dosbarth mawr. Os yw capten Cymru, Howard Atkins, yn darllen hyn, byddai ailadrodd yn y dyfodol yn anrhydedd.

Diolch yn fawr iawn i Hannah ac Amalia am gamu ymlaen at yr her dyfarnu.

Comments

You must be logged in to comment.

If you haven't created an account yet, you can sign up here.

28
George Weston
Man of the Match

Almost unanimous. Excellence in wing play and distribution

James Bailey
Lemon of the Match

Completely unanimous. Accidentally drove to Kettering, then used a SatNav to get to the pitch despite looking at the pitch, then left his car unlocked.